Privatumo politika

Atnaujinta: 2023m. balandžio 20 d.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Mes gerbiame kiekvieno svetainės lankytojo privatumą ir įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir saugoti Jūsų asmens duomenis. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika), pateikiama informacija apie tai, kaip naudojantis internetine svetaine https://hertzlease.lt/ (toliau – Interneto svetainė), yra tvarkomi ir saugojami  Jūsų asmens duomenys, kokios Jūsų teisės yra užtikrinamos, bei pateikiama kita aktuali informacija susijusi su Jūsų asmens duomenų apsauga.

Jūsų asmens duomenis, tvarko UAB „Autolux“ (Įmonės kodas: 302707550, adresas: Dariaus ir Girėno g. 42A, LT-02189 Vilnius) (toliau – Bendrovė arba Mes), veikianti kaip Duomenų valdytoja pagal tai, kaip ši sąvoka apibrėžta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – „BDAR“) ir taikytinuose nacionaliniuose įstatymuose.

Šioje privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

Privatumo politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mes renkame ir tvarkome jums naudojantis internetine svetaine https://hertzlease.lt/. Jei naudojatės Interneto svetaine, susisiekiate su mumis, prenumeruojate mūsų naujienas, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su Privatumo politikos sąlygomis ir joje nurodytais Asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Interneto svetaine, taip pat kreiptis į mus dėl mūsų siūlomų paslaugų. 

NUORODOS  IŠORINES SVETAINES

Interneto svetainėje gali būti nuorodų į išorines svetaines. Sekdami tokias nuorodas į bet kurią iš tokių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės turi savo atskirą privatumo politiką ir, kad ši Privatumo politika joms nėra taikoma. Prieš pateikdami savo asmens duomenis šioms svetainėms ar naudodamiesi jų pasiūlymais, peržiūrėkite jų privatumo politikas.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Mes tvarkome asmens duomenis vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas arba BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų mūsų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate lankydamiesi mūsų Interneto svetainėje.

Duomenis tvarkome vadovaudamiesi šiais pagrindiniais principais:

 • Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai.
 • Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 • Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 • Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.
 • Asmens duomenis tvarko tik tie asmenys, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų atliekamas funkcijas.
 • Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi.

Duomenys yra tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (I) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (II) gavus duomenų subjekto sutikimą; (III) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė; (IV) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų; (V) gavus aiškų duomenų subjekto sutikimą, kai yra tvarkomi specialiųjų kategorijų duomenys.  (žr. Reglamento 6 str. 1 d., bei 9 str. 2 d., http:// https://gdpr-text.com/lt/).

Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie mūsų tvarkomų asmens duomenų turi tik tie asmenys, kuriems ji yra būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms suteikti.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pateikti asmens duomenys pasikeičia, privalote nedelsdamas apie tai informuoti. Mes nebūsime atsakingi už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad klientas ar potencialus klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Pateikdami savo asmens duomenis, klientai ar potencialus klientai, Interneto svetainės lankytojai kartu suteikia Mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos duomenų subjektai tiesiogiai arba netiesiogiai pateikia lankydamiesi interneto svetainėje, ir kitais būdais kai naudodamasis mūsų teikiamomis paslaugomis.

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto kai jis juos pateikia lankydamasis interneto svetainėje.

Asmens duomenys gali būti gaunami ir iš kitų šaltinių pavyzdžiui, kai informaciją gauname iš viešų registrų, valstybinių institucijų, mūsų partnerių, kitų trečiųjų šalių , pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų, apie atliktus mokėjimus ir pan.

Tam tikri riboti duomenys taip pat gali būti automatiškai generuojami, kai klientas naršo mūsų interneto svetainėje. 

Nors klientai ir potencialūs klientai neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės jam būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME IR KODĖL?

Administruodami Jūsų užklausas dėl automobilių veiklos nuomos ir automobilių prenumeratos, mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, įmonės pavadinimas, ryšys su įmone, telefono numeris.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas).

Duomenų saugojimo terminas: Sutarties galiojimo arba užklausos administravimo laikotarpiu (jeigu sutartis su duomenų subjektu nėra sudaroma) ir 10 metų nuo sutarties arba užklausos administravimo pabaigos.

Siekdami tobulinti interneto svetainę bei užtikrinti sklandų jos veikimą, mes renkame Jūsų IP adresą ir kitus interneto svetainės slapukų ir naršyklės nustatymų pagalba gaunamus duomenis. Daugiau apie naudojamus slapukus skaitykite skiltyje „slapukai“.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas); Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).

Duomenų saugojimo terminas: Interneto svetainės duomenys saugomi taip, kaip nurodyta šios privatumo politikos skyriuje „Slapukai ir kitos sekimo technologijos“.

Gavę Jūsų sutikimą, mes galime naudoti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ar informaciją apie mūsų paslaugas, taip pat teirautis informacijos dėl mūsų teikiamų paslaugų bei aptarnavimo kokybės. Šiuo tikslu mes renkame jūsų vardą, pavardę bei el. pašto adresą.

Naujienos gali būti siunčiamos el. paštu, taip pat pranešimais Jūsų paskyroje. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams, duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.

Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums asmeniškai aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

Net jei davėte sutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada lengvai atšaukti šį sutikimą dėl visos ar dalies Asmens duomenų tvarkymo veiklos. Norėdami tai padaryti, galite:

 • pranešti mums apie savo atsisakymą tokiu būdu, kuris nurodytas elektroniniuose pranešimuose ir/ ar pasiūlymuose (pavyzdžiui, spustelėjus naujienlaiškio nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ ir pan.); arba
 • atsiųsti mums pranešimą šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei tokiu būdu prašote atšaukti sutikimą, galime paprašyti patvirtinti jūsų tapatybę.

Jums atšaukus sutikimą, mes stengsimės nedelsiant nutraukti naujienų siuntimą Jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis.

Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mūsų sunaikinti Jūsų Asmens duomenis ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl dėl šių veiksmų Jums reikėtų pateikti atskirą prašymą. 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas);

Duomenų saugojimo terminas: Duomenys tvarkomi 2 metus nuo sutikimo gavimo.

SLAPUKAI

Siekiant pagerinti lankymąsi mūsų interneto svetainėje, Mes galime naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Interneto svetainėje bei daugiau sužinoti apie Interneto svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę bei teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. 

Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Interneto svetainės veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html.

Trečiųjų šalių slapukų naudojimą su reklama susijusiais tikslais galite išjungti apsilankę „Network Advertising“ išjungimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naudotis interneto svetaine, naudojame šiuos slapukus:

SLAPUKO PAVADINIMASTIKSLASGALIOJIMO PABAIGA
cookielawinfo-checkbox-analyticsBūtinas slapukas pagrindinėms interneto svetainės funkcijoms vykdyti. Naudojamas siekiant nustatyti, ar lankytojas patvirtino statistinių slapukų kategoriją slapukų pasirinkimo juostoje. Slapukas būtinas siekiant laikytis BDAR reikalavimų.Slapuko galiojimas automatiškai baigiasi po 1 metų.
cookielawinfo-checkbox-necessaryBūtinas slapukas pagrindinėms interneto svetainės funkcijoms vykdyti. Nustato, ar naudotojas pažymėjo sutikimo dėl slapukų naudojimo langelį.Slapuko galiojimas automatiškai baigiasi po 1 metų.
rc::aBūtinas slapukas pagrindinėms interneto svetainės funkcijoms vykdyti. Slapukas naudojamas žmonėms nuo botų atskirti.Ilgalaikis
rc::bBūtinas slapukas pagrindinėms interneto svetainės funkcijoms vykdyti. Slapukas naudojamas žmonėms nuo botų atskirti.Slapuko galiojimas automatiškai baigiasi pasibaigus naršymo seansui, t. y. kai uždarote interneto naršyklę.
rc::cBūtinas slapukas pagrindinėms interneto svetainės funkcijoms vykdyti. Slapukas naudojamas žmonėms nuo botų atskirti.Slapuko galiojimas automatiškai baigiasi pasibaigus naršymo seansui, t. y. kai uždarote interneto naršyklę.
_gaNebūtinas, statistinis. Registruoja unikalų identifikacinį kodą, naudojamą generuoti statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi interneto svetaine. Slapuką pateikia Google Analytics.Slapuko galiojimas automatiškai baigiasi po 2 metų.
_gatNebūtinas, statistinis. Google Analytics naudoja slapuką kreipimųsi skaičiui riboti.Slapuko galiojimas automatiškai baigiasi po 1 dienos.
_gidNebūtinas, statistinis. Registruoja unikalų identifikacinį kodą, naudojamą generuoti statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi interneto svetaine. Slapuką pateikia Google Analytics.Slapuko galiojimas automatiškai baigiasi po 1 dienos.
NIDNebūtinas, rinkodaros. Registruoja unikalų identifikacinį kodą, kuriuo identifikuojamas sugrįžtančio naudotojo įrenginys. Identifikacinis kodas naudojamas tikslinei reklamai rodyti.Slapuko galiojimas automatiškai baigiasi po 6 mėnesių.
webforms/o/93231/s6p1g9Nebūtinas, rinkodaros. Mailerlite naudoja slapuką patikimam internetinių duomenų srautui identifikuoti ir kai lankytojas nori užsisakyti naujienlaiškį.Slapuko galiojimas automatiškai baigiasi pasibaigus naršymo seansui, t. y. kai uždarote interneto naršyklę.
cookielawinfo-checkbox-advertisementNebūtinas, neklasifikuojamas.Slapuko galiojimas automatiškai baigiasi po 1 dienos.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS IR SAUGOJIMAS

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neteisėto naudojimo ir pažeidimo. Yra naudojamos fizinės bei techninės priemonės, tam kad Jūsų asmens duomenys, kuriuos renkame būtų saugūs. Primename, kad internetu perduodami duomenys nėra visiškai saugūs. Bendrovė negali garantuoti visiškos duomenų saugos, tik įsipareigoja imtis visų reikiamų veiksmų duomenims apsaugoti.

Mes įsipareigojame laikytis konfidencialumo pareigos klientų, potencialių klientų ir interneto svetainės lankytojų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Mes įsipareigojame iš klientų gautus duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti ir (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Jei konkrečios paslaugos suteikimui asmens duomenys nėra būtini, jie nėra perduodami. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims Mes perduodame duomenų teikimo susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamiesi teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Jūsų asmens duomenis mes galime perduoti:

Mūsų partneriams ar konsultantams pavyzdžiui, auditoriams, advokatams, mokesčių konsultantams ir pan., taip pat mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, kurjeriams, klientų valdymo sistemos paslaugas teikiančioms įmonėms, IT bendrovėms, reklamos ir marketingo paslaugas teikiančioms bendrovėms, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms bendrovėms ir pan. Iš duomenų tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus. Norėdami gauti informaciją apie pasitelktus duomenų tvarkytojus ir duomenų gavėjus, galite tai padaryti pateikdami užklausą el. pašto adresu [email protected]

Mes taip pat galime teikti Jūsų asmens duomenis atsakydami į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus. 

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes t. y. už Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai tokį perdavimą įpareigoja atlikti teisės aktai ar teismai. 

JŪSŲ TEISĖS

Tvarkydami Jūsų duomenis Mes užtikriname, kad būtų gerbiamos Jūsų teisės įtvirtintos Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
 • teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
 • teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
 • teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
 • teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;

Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

Jei manote, kad vadovaujantis Reglamentu, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Ši Privatumo politika gali keistis, todėl svetainės lankytojų maloniai prašome periodiškai apsilankyti Interneto svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, užsakote prekes iš mūsų, naudojatės mūsų Socialinėmis paskyromis, susisiekiate su mumis laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Į Bendrovę galite kreiptis pateikdami užklausas, prašymus ar komentarus dėl Privatumo politikos taip pat prašydami atnaujinti Bendrovės turimą informaciją apie Jus. Kviečiame kreiptis bet kokiais klausimais el. pašto adresu: [email protected] ar telefonu: +370 611 15000.

Užpildykite užklausą

Užpildžius automobilio nuomos užklausą su Jumis susisisieksime per 1 darbo dieną.

Paraiška užpildyta sėkmingai

Ačiū! Jūsų paraišką peržiūrėsime bei su jumis susisieksime per 1 darbo dieną.

Grįžti į pagrindinį puslapį